Từ khóa: Khách hàng mất tiền tài khoản

Eximbank tạm ứng bao nhiêu cho khách hàng mất tiền ở Nghệ An?

Liên quan đến các khoản tiền gửi tiết kiệm của 6 khách hàng tại Phòng giao dịch Đô Lương, chi nhánh Eximbank Vinh tỉnh Nghệ An