Từ khóa: Eximbank Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Chu Thị Bình đã nhận tạm ứng đợt 1 của Eximbank 93 tỷ đồng

Liên quan đến các khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng Chu Thị Bình tại Chi nhánh Eximbank Thành phố Hồ Chí Minh